Voorwaarden

Altijd weten waar je aan toe bent.

Artikel 1. Toegang en account

1.1 Een account aanmelden is gratis en geheel vrijblijvend.
1.2 Alleen personen van 18 jaar of ouder kunnen lid worden van Ohallo door middel van invulling van het aanmeldformulier in de applicatie.
1.3 Een account van Ohallo is persoonlijk en niet overdraagbaar.
1.4 Ohallo behoudt zich het recht voor om leden te weigeren indien deze handelen in strijd met deze algemene voorwaarden.
1.5 Een account is niet benaderbaar van buitenaf, hierdoor is een account volledig afgeschermd voor mensen die geen lid zijn van Ohallo.

Artikel 2. Gebruik van de datingapp

2.1 Het is verboden meer dan 1 account te hebben op Ohallo.
2.2 Je gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt privé en vertrouwelijk. Deze mogen niet worden gedeeld met derden.
2.3 Het is verboden je voor te doen als iemand anders.
2.4 Je garandeert dat jouw uitingen en overig gebruik van Ohallo: niet beledigend, pornografisch, seksistisch, obsceen, gewelddadig, of anderszins in strijd met de goede zeden zullen zijn, dan wel links bevatten naar sites met een dergelijke inhoud.
2.5 Het is verboden om contact te blijven zoeken met andere leden die geen contact meer wensen te hebben.
2.6 Het is verboden Ohallo te gebruiken voor onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie waaronder maar niet beperkt tot; inhoud van e-mails, chat sessies en foto’s, telefoonnummers, e-mail etc. van andere leden of derden.
2.7 Het is verboden inbreuk te maken op de computersystemen die door Ohallo worden gebruikt en de diensten van Ohallo te verstoren doormiddel van crimineel dataverkeer. Het lid dient de juiste persoonlijke informatie op te geven en actueel te houden en zich niet voortdoen als iemand anders zowel naar Ohallo als naar andere leden toe.
2.8 Het is niet toegestaan om Ohallo te gebruiken voor commerciële belangen. Ook is het verspreiden van spam, onwaarheden omtrent Ohallo en teksten tot het overhalen van inschrijven/aanmelden op andere websites/programma’s en dergelijke via Ohallo niet toegestaan.
2.9 Je moet duidelijk op de profielfoto te zien zijn indien je een profielfoto wilt publiceren op jouw profiel. Voor de extra foto’s is het uitsluitend toegestaan om foto’s van jezelf, wat iets over je zegt en/of waar je iets mee te maken heeft te publiceren op het profiel. Deze fotos mogen niet beledigend, pornografisch, seksistisch, obsceen, gewelddadig, of anderszins in strijd zijn met de goede zeden.
2.10 Het is niet toegestaan obscene, aanstootgevende of racistische uitspraken op het profiel te plaatsen. Ook accepteren wij geen e-mailadressen, telefoonnummers en URL’s van andere sites op het profiel. Tevens is het plaatsen van teksten met doel het overhalen tot het inschrijven/aanmelden op andere websites/programma’s en dergelijke verboden.
2.11 Onze medewerkers doen er alles aan om nepaccounts tegen te gaan. Wanneer je echter vermoedt dat een account niet degene is wie hij/zij beweert te zijn, dient dit per direct te worden gemeld op klantenservice@Ohallo.nl.
2.12 Ohallo behoudt zich het recht voor om de profielen van leden, die bovengenoemde regels overtreden, aan te passen of te verwijderen. Bij een verwijdering worden de nog resterende Ohallo Plus dagen niet terugbetaald in welke vorm dan ook. Hier kan dan ook niet over worden gecorrespondeerd. Tevens is Ohallo gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 250,- (tweehonderdvijftig euro) per feit van misbruik van bovenstaande punten aan het lid in rekening te brengen, onverminderd het recht van Ohallo om nadere rechtsmaatregelen tegen het lid te nemen en schadevergoeding te eisen, ook voor het herstel van door het lid veroorzaakte misbruik.

Artikel 3. Privacy en bescherming

3.1 Het lid dient voorzichtig om te gaan met het verstrekken van persoonlijke gegevens en dit gebeurt op eigen risico. Ohallo is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die voortkomen door het verstrekken van persoonlijke informatie.
3.2 Het lid wordt verzocht zich correct en fatsoenlijk op te stellen jegens andere leden. Ohallo behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen zoals het verwijderen van een profiel.
3.3 Ohallo kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet tot stand komen van een date of anderszins.

Artikel 4. Aansprakelijkheid Contactsite

4.1 Ohallo is in geen geval aansprakelijk voor incidentele, directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de diensten van Ohallo. Bovendien doet Ohallo afstand van alle aansprakelijkheid, voor de daden of nalatigheden van leden of niet leden, of derden in welke vorm dan ook.
4.2 Ohallo doet haar uiterste best de site en gegevens van leden te beveiligen tegen internetcriminaliteit. Ohallo is desondanks alles niet aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) bij leden voortvloeiend uit illegale acties jegens onze computersystemen. Ohallo biedt de mogelijkheid aan mensen elkaar te leren kennen via de site, maar stelt zich niet aansprakelijk voor het niet vinden van een geschikte partner/vriend/vriendin.
4.3 Ohallo is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, die voortvloeit uit situaties van overmacht, (zoals maar niet beperkt tot), storingen in de elektriciteitsvoorziening, verspreiding van virussen via Ohallo, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatiemaatschappij(en), uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur.
4.4 Ohallo kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. Ohallo spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen. Mochten de diensten van Ohallo door meer dan vijf weken niet volgens behoren te gebruiken zijn dan hebben zowel het lid als Ohallo het recht per direct het lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 5. Intellectueel Eigendom

5.1 Het is niet toegestaan zichtbaar materiaal afkomstig van onze site te downloaden, reproduceren, distribueren, openbaar maken, te zullen bewerken etc. Dit geldt ook voor alle onzichtbare materialen zoals (maar niet beperkt tot) computerelementen en/of codes waar Ohallo uit is opgebouwd en die Ohallo gebruikt.
5.2 Alle materialen en informatie op Ohallo zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt zonder toestemming van Ohallo. Het lid rechtigt Ohallo om het door zijn/haar opgeven foto en/of tekstmateriaal aan te mogen passen en weer te mogen geven op de website.

Artikel 6. Verwijdering

6.1 Het lid kan zijn of haar account na aanmelding op eenvoudige wijze verwijderen door een mail te sturen naar support@ohallo.nl 
6.2 Mocht je besluiten het profiel te verwijderen dan worden de nog resterende Ohallo Plus dagen niet terugbetaald in welke vorm dan ook. Hier kan dan ook niet over worden gecorrespondeerd.
6.3 Bij een account verwijdering worden alle gegevens gewist. Deze actie kan hierdoor niet ongedaan worden gemaakt.

Artikel 7. Slotbepalingen

7.1 In geval dat Ohallo wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen jou en Ohallo bestaan over op deze andere rechtspersoon. Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/overeenkomst aan.
7.2 Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven. Op betrekkingen tussen jou en Ohallo is het Nederlands recht van toepassing.

Identiteit en contactgegevens

Ohallo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66464846.
Telefoonnummer: 085 060 634 1 (Bereikbaar ma t/m vr van 13.00 tot 17.00 uur.)
Adres: van Geenstraat 22, 3882BJ Putten (Geen bezoekadres)

Vragen en/of opmerkingen? Mail ons via info@ohallo.nl